Integritet och villkor

Integritetspolicy

Du har rätt att i enlighet med vad som följer av gällande lagstiftning , få information om vilka uppgifter vi har om dig och vad vi använder dem till. Vi lämnar ej dessa uppgifter vidare i någon form annat än det som krävs för din order.

Om informationen är felaktig eller ofullständig, kan du begära att den ska rättas eller tas bort.

Isåfall kontakta vår kundservice

Kundtjänst tel. 0705493977  info@fomacentraldammsugare.se

Leveransvillkor

Vi le­ve­re­rar nor­malt med Schenker el­ler Pos­ten, du kan ock­så väl­ja att häm­ta di­na be­ställ­da va­ror på vårt la­ger i Harbo,

Eller på överenskommen plats, ring kundtjänst 0705493977

Frakt­kost­nad
Fraktfritt över 1000kr , företag debiteras frakt. För ordrar under 1000kr kostar frakten 84kr/ex moms.
Ange ett mo­bil­num­mer i or­dern ef­tersom Schenker och Pos­ten nor­malt med­de­lar kun­den via SMS när god­set finns att häm­ta på ut­läm­nings­stäl­let.
Nor­malt le­ve­re­rar vi från lager in­om 2-5 ar­bets­da­gar.

Be­tal­ning
Fak­tu­ra via e-post eller brev-ledes. Fakturan betalas på 10 dagar. Va­ror­na för­blir vår egen­dom in­till dess full be­tal­ning er­lagts. Kreditupplysning kan förekomma. Vi förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning i vissa fall.

Ång­er­rätt
Som kund har Du all­tid ång­er­rätt en­ligt di­stans­av­talsla­gen. Det in­ne­bär att om Du kö­per en va­ra på In­ter­net, har du en­ligt di­stans­av­talsla­gen en ång­er­rätt som ger dig möj­lig­het att ång­ra kö­pet in­om 14 da­gar. Ång­er­fris­ten bör­jar lö­pa den dag du ta­git emot va­ran. Ef­ter det att Du har skic­kat till­ba­ka va­ran oan­vänd i or­gi­na­lem­bal­lage be­ta­lar vi se­nast in­om 30 da­gar till­ba­ka det du har be­ta­lat. Kun­den be­ta­lar kost­na­den för re­tur­frak­ten samt vårt fraktut­lägg.

För att Du in­te skall få en de­fekt pro­dukt är samt­li­ga funk­tions­tes­ta­de och grans­ka­de av re­spek­ti­ve till­ver­ka­re in­nan de sänds ut till vå­ra kun­der. Skul­le det än­då va­ra nå­got fab­ri­ka­tions­fel el­ler ska­da på en pro­dukt re­tur­ne­rar ni va­ran till oss i or­gi­na­lem­bal­lage för re­pa­ra­tion al­ter­na­tivt ut­byte. Vi be­ta­lar re­tur­frakt för fel som om­fat­tas av ga­ran­ti.
Vid even­tu­el­la trans­portska­dor mås­te det­ta an­mä­las di­rekt till trans­port­fö­re­ta­get.

Ga­ran­ti­er och re­kla­ma­tio­ner
Vi läm­nar upp till 6 års motorgaranti om ing­et an­nat är an­gi­vet un­der re­spek­ti­ve pro­dukt. Trans­portska­dor. Syn­li­ga ska­dor på god­set ska an­mä­las till frakt­bo­la­get di­rekt vid mot­ta­gan­det. Dol­da trans­portska­dor an­mäls till trans­por­tö­ren in­om 7 da­gar. Vi tar in­te på oss an­sva­ret för trans­portska­dor ut­an al­la trans­portska­dor re­gle­ras av frak­ta­ren.