Villkor

Leveransvillkor

Vi le­ve­re­rar nor­malt med Schenker el­ler Pos­ten, du kan ock­så väl­ja att häm­ta di­na be­ställ­da va­ror på vårt la­ger i Harbo,

Eller på överenskommen plats, ring kundtjänst 0705493977

Frakt­kost­nad
Fraktfritt över 1000kr , För ordrar under 1000kr kostar frakten 84kr/ex moms. Företag debiteras frakt. Även industrimaskiner såsom sopmaskiner, ind. dammsugare, högtryckstvättar m.fl.
Ange ett mo­bil­num­mer i or­dern ef­tersom Schenker och Pos­ten nor­malt med­de­lar kun­den via SMS när god­set finns att häm­ta på ut­läm­nings­stäl­let.
Nor­malt le­ve­re­rar vi från lager in­om 2-5 ar­bets­da­gar.

Be­tal­ning
Fak­tu­ra via e-post eller brev-ledes. Fakturan betalas på 10 dagar. Va­ror­na för­blir vår egen­dom in­till dess full be­tal­ning er­lagts. Kreditupplysning kan förekomma . Vi förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning i vissa fall.

Ång­er­rätt
Som kund har Du all­tid ång­er­rätt en­ligt di­stans­av­talsla­gen. Det in­ne­bär att om Du kö­per en va­ra på In­ter­net, har du en­ligt di­stans­av­talsla­gen en ång­er­rätt som ger dig möj­lig­het att ång­ra kö­pet in­om 14 da­gar. Ång­er­fris­ten bör­jar lö­pa den dag du ta­git emot va­ran. Ef­ter det att Du har skic­kat till­ba­ka va­ran oan­vänd i or­gi­na­lem­bal­lage be­ta­lar vi se­nast in­om 30 da­gar till­ba­ka det du har be­ta­lat. Kun­den be­ta­lar kost­na­den för re­tur­frak­ten samt vårt fraktut­lägg.

För att Du in­te skall få en de­fekt pro­dukt är samt­li­ga funk­tions­tes­ta­de och grans­ka­de av re­spek­ti­ve till­ver­ka­re in­nan de sänds ut till vå­ra kun­der. Skul­le det än­då va­ra nå­got fab­ri­ka­tions­fel el­ler ska­da på en pro­dukt re­tur­ne­rar ni va­ran till oss i or­gi­na­lem­bal­lage för re­pa­ra­tion al­ter­na­tivt ut­byte. Vi be­ta­lar re­tur­frakt för fel som om­fat­tas av ga­ran­ti.
Vid even­tu­el­la trans­portska­dor mås­te det­ta an­mä­las di­rekt till trans­port­fö­re­ta­get.

Ga­ran­ti­er och re­kla­ma­tio­ner
Vi läm­nar upp till 6 års motorgaranti om ing­et an­nat är an­gi­vet un­der re­spek­ti­ve pro­dukt. Trans­portska­dor. Syn­li­ga ska­dor på god­set ska an­mä­las till frakt­bo­la­get di­rekt vid mot­ta­gan­det. Dol­da trans­portska­dor an­mäls till trans­por­tö­ren in­om 7 da­gar. Vi tar in­te på oss an­sva­ret för trans­portska­dor ut­an al­la trans­portska­dor re­gle­ras av frak­ta­ren.